top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про продаж та доставку товарів

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Мостика Катерина Василівна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі – Продавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Клієнт), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця, укласти з будь-яким Клієнтом Договір про продаж та доставку Товарів. При замовленні та оплаті Товарів і Послуг Продавця, Клієнти приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. 

1.3. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт реєстрації Клієнта в Застосунку Продавця та оформлення Замовлення Товарів і Послуг Продавця в закладі;

 • оплата Товарів і Послуг Продавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Продавця http://point.kr.ua/;

 • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Клієнта про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті http://point.kr.ua.

  1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Товари та Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

  2. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі виконувати Замовлення Товарів і Послуг за цим Договором.

 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://restoratsia.kr.ua

«Акцепт» - надання Клієнтом повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Товари та Послуги» – продукти харчування, що пропонує до продажу Продавець, а також вартість доставки придбаних Клієнтом продуктів харчування до Клієнта, які надаються Продавцем, та зазначені Продавцем у файлі меню який надає Продавець.

«Клієнт» - будь-яка фізична, що відвідала застосунок Point friends club та акцептувала даний Договір зробивши відповідне Замовлення.

«Продавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що пропонує Товари та Послуги та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена купівля Клієнтом Товарів зазначених на відповідній сторінці  меню або сторінці меню у мобільному додатку «Point friends club», що здійснюється Клієнтом усно чи через мобільний додаток «Point friends club» та подальша оплата обраних Клієнтом Товарів через платіжні системи мобільного додатку «Point friends club» безготівковим способом.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту у приміщенні закладу громадського харчування замовлені усно чи через мобільний додаток «Point friends club» Товари та Послуги, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Товари та Послуги шляхом безготівкового переказу коштів через мобільний додаток «Point friends club».

3.2. Клієнт та Продавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері продажу Товарів та наданні Послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;

 • надати Клієнту Товари та Послуги належної якості;

 • об’єктивно інформувати Клієнта про Товари та Послуги та умови їх надання.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору;

 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1. Клієнт зобов’язаний:

 • ознайомитись з інформацією про Товари та Послуги, які розміщені на сторінці  меню або сторінці меню у мобільному додатку «Point friends club»яке надає Продавець.

 • своєчасно отримати і оплатити Замовлення на умовах цього Договору;

5.2. Клієнт має право:

 • оформити      Замовлення    Товарів і Послуг,      зазначених     на   відповідній сторінці  меню або сторінці меню у мобільному додатку «Point friends club».

 • вимагати від Продавця надання Товарів і Послуг відповідно до умов цього Договору;

 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Клієнт, використовуючи меню, яке йому надав офіціант, та/або відкривши меню шляхом сканування QR-коду мобільним додатком «Point friends club», оформлює замовлення шляхом усного повідомлення офіціанту обраних Товарів (позицій страв) та/або замовляє Товари, використовуючи мобільний додаток «Point friends club».

6.2. Строк обробки і виконання Продавцем Замовлення - до 3-х (трьох) годин з моменту його оформлення.

 

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці меню яке надається Клієнту.

7.2. Клієнт оплачує Товари та Послуги Продавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Товарів і Послуг здійснюється безготівковим способом за допомогою платіжних засобів, які вказані в мобільному додатку Продавця «Point friends club».

7.4. Моментом оплати Товарів і Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

7.5. Оплата за Товари та Послуги здійснюється Клієнтом після вибору та підтвердження  Замовлення Продавцем як до так і після приготування передачі Товарів Клієнту.

7.6. Клієнт самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Товарів і Послуг Продавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, що необхідний для переходу на Додаток Point Friends Club).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ.

8.1. Правила надання та отримання Товарів і Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://restoratsia.kr.ua/ та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товарів і Послуг, Клієнт може з'ясувати у Продавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору.

8.2. Факт отримання Товарів і Послуг Клієнтом підтверджується оплатою таким Клієнтом Товарів і Послуг Продавця.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Продавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Товарів і Послуг Клієнту за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Продавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Клієнта та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Клієнтом чи відмова виконувати умови укладеного Договору Клієнтом є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

10.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Клієнтом та укладеним за місцезнаходженням Продавця з дати акцептування.

10.4. Продавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Продавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Товарів і Послуг за даним Договором. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Продавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Товарів і Послуг за даним Договором, є дійсною.

 

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Фізична особа підприємець

Мостика Катерина Василівна

Юридична адреса: Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.

Олефіренка Юрія, будинок 18, квартира 13

ЄДРПОУ: 3554013008

Тел: +380664906889

bottom of page